התכנסות ליום השואה

התכנסות ליום השואה-    מכון שלום הרטמן, ירושלים

"בְּ כָ ל ּדֹור וָ דֹור חַ יָּ ב אָ דָ ם לִ רְ אֹות אֶ ת עַ צְ מֹו כְּ אִ לּו הּוא“ – ציווי עתיק זה רלוונטי
היום יותר מאי-פעם לעתיד זיכרון השואה. קולם של אחרוני העדים עדיין
פונה אלינו, אך בעוד זמן לא רב נהיה אנו נושאי זיכרון השואה והמוסרים
אותו לדורות הבאים…

להמשך הקריאה, לחץ כאן