חגי תשרי. בין אדם לחברו

ְמקֹורֹות ִלימּוד ְלַתְלִמיִדים ְּבֵבית ַהֵסֶפר ַהְיסֹוִדי

ְּכִתיָבה: ַמְרָגִלית ָקֶוְנְשטֹוק

לחוברת, חגי תשרי