כאן ביתי

השיר מביע את הזיקה החזקה שיש לדובר לבית שלו – הן הבית הפרטי הן הבית הלאומי.

פעילות לקראת יום יעצמאות . אתר לבנה

לחץ כאן