לֹוחות נטיית הפועל – עזרה למורים!!!!

עזרה למורים!!! לוחות נטיית הפועל.

מכניסים את השרש ומקבלים את הנטייה הנכונה. לחץ כאן