סדר ליל פסח

סדר ליל פסח
הפעולות הנעשות בליל הסדר, לקיים את מצוות סיפור יציאת מצרים ואכילת מצה שהן חובה בלילה זה.